Oferta
Oferta dla dziecka zdolnego PDF Drukuj Email

 

Działania podejmowane przez pracowników Zespołu Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznych w Świdnicy na rzecz dziecka zdolnego

Oferta

 1. Diagnoza:
 • przesiewowe badania psychologiczno – pedagogiczne dzieci zdolnych przeprowadzane na wniosek dyrektora szkoły. Mają one na celu wyłonienie uczniów przejawiających określony rodzaj zdolności oraz określenie typu ich uzdolnień;
 • indywidualne badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci zdolnych (w celu określenia poziomu rozwoju intelektualnego, typu inteligencji, uzyskania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki).

 

 1. Terapia:
 • możliwe jest utworzenie grupy terapeutycznej dla dzieci zdolnych po zebraniu odpowiedniej ilości zainteresowanych. Zajęcia mają na celu wspieranie uzdolnień oraz rozwijanie umiejętności intra – i interpersonalnych, osobistych i społecznych (m.in.: rozwijanie zdolności adekwatnej samooceny, radzenia sobie z niepowodzeniami, komunikacji, współdziałania w grupie, treningi twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, szybkiego czytania i zapamiętywania);
 • objęcie ucznia uzdolnionego indywidualną opieką psychologiczno – pedagogiczną na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świdnicy.

 

 1. Doradztwo:
 • zawodowe – oferta kierowana do uczniów zdolnych;
 • konsultacje, edukacja na temat funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i intelektualnego dzieci zdolnych, ich edukacji i planowania dalszego kształcenia - oferta kierowana do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci zdolnych;
 • pomoc przy tworzeniu Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz Planów Działań Wspierających – oferta kierowana do nauczycieli.

 

Szczegółowych informacji udziela:

psycholog mgr Marta Cieślik (nr telefonu: 746622729)

 

Osoby prowadzące działania na rzecz dziecka zdolnego:

pedagog mgr Aldona Baradzi – Pyt

psycholog mgr Marta Cieślik

psycholog mgr Agnieszka Ulfik

psycholog mgr Kinga Żurek

 

Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej

 

Zachęcamy do korzystania z następujących działań prowadzonych przez specjalistów :

1. Diagnoza i terapia psychologiczna i pedagogiczna.

2. Terapia indywidualna.

3. Terapia grupowa / „ Bajkoterapia”, socjoterapia /.

4. Terapia Biofeedback.

5. Przesiewowe badania:

• funkcji percepcyjno- motorycznych,

• badanie dojrzałości do nauki matematyki,

• diagnozowanie ryzyka dysleksji,

• badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

• rozpoznawanie uzdolnień.

6. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli

7. Udział w zespołach ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w przedszkolach

i w szkołach

8. Udział i prowadzenie Rad Pedagogicznych zgodnie z zapotrzebowaniem placówek.

9. Spotkania z rodzicami na zgłoszone tematy na terenie placówek, omówienie badań

przesiewowych funkcji percepcyjno-motorycznych i in.

10. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny poprzez podejmowanie

działań profilaktycznych i interwencyjnych.

 

Specjaliści:

 

Poradnia w Świdnicy:

Katarzyna Rainczuk, Kinga Żurek, Agnieszka Miecznikiewicz, Aldona Baradzi-Pyt, Karolina Rozenek, Grażyna Pływacz, Grażyna Sieńkowska, Ewelina Zakrzewska

 

Poradnia w Świebodzicach:

Hanna Stawnicka-Andrys, Renata Apolinarska –Kozar, Katarzyna Sosnowicz, Ewelina Białas, Milena Balwierz

 

Poradnia w Strzegomiu:

Bożena Dziurla, Dorota Klimowicz, Teresa Soczyńska, Ewelina Białas, Marzena Nowak

 

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

OFERTA DZIAŁU ZAWODOZNAWCZEGO

Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

w roku szkolnym 2011/2012

Zachęcamy do korzystania z następujących działań prowadzonych przez doradców zawodowych:

1. Warsztaty zawodoznawcze o następującej tematyce:

· dla klas I – „Poznajemy siebie i zawody”

· dla klas II – „Fakty i mity na temat kariery zawodowej” / „Ja w świecie zawodów”

· dla klas III – „Co dalej po gimnazjum?” / „Czynniki dobrego wyboru zawodu”

[Warsztaty odbywają się na terenie szkoły na 1 godzinie lekcyjnej (zajęcia) lub 2 godzinach lekcyjnych (warsztaty). Możliwe również poruszanie innych tematów niż wymienione powyżej, w zależności od potrzeb.]

2. Indywidualne badania predyspozycji zawodowych (w tym m.in. zainteresowania, uzdolnienia, grupy zawodowe itp.)

3. Indywidualne porady dotyczące szkół, zawodów, ścieżek edukacyjnych, rynku pracy, kariery zawodowej itp.

4. Konsultacje dla rodziców

5. Konsultacje dla nauczycieli – szkolnych doradców zawodowych

- Zajęcia grupowe możliwe po zgłoszeniu grupy/klasy przez wychowawcę/pedagoga z akceptac

OFERTA DZIAŁU ZAWODOZNAWCZEGO

Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

w roku szkolnym 2011/2012

Zachęcamy do korzystania z następujących działań prowadzonych przez doradców zawodowych:

1.      Warsztaty zawodoznawcze o następującej tematyce:

 • dla klas I – „Poznajemy siebie i zawody”
 • dla klas II – „Fakty i mity na temat kariery zawodowej” / „Ja w świecie zawodów”
 • dla klas III – „Co dalej po gimnazjum?” / „Czynniki dobrego wyboru zawodu”

[Warsztaty odbywają się na terenie szkoły na 1 godzinie lekcyjnej (zajęcia) lub
2 godzinach lekcyjnych (warsztaty). Możliwe również poruszanie innych tematów niż wymienione
powyżej, w zależności od potrzeb.]

2.      Indywidualne badania predyspozycji zawodowych (w tym m.in. zainteresowania, uzdolnienia,
grupy zawodowe itp.)

3.      Indywidualne porady dotyczące szkół, zawodów, ścieżek edukacyjnych, rynku pracy, kariery zawodowej itp.

4.      Konsultacje dla rodziców

5.      Konsultacje dla nauczycieli – szkolnych doradców zawodowych

 

-       Zajęcia grupowe możliwe po zgłoszeniu grupy/klasy przez wychowawcę/pedagoga                 z akceptacją dyrektora szkoły.

-       Działania indywidualne odbywają się na terenie ZPPP po uprzednim wypełnieniu karty zgłoszenia (uczniowie pełnoletni – samodzielnie, uczniowie niepełnoletni – kartę wypełnia rodzic).

 

 

 

 

 

 

 

Doradcy zawodowi Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: Małgorzata Grochowska (Świebodzice), Ewelina Białas (Strzegom), Karolina Rozenek (Świdnica)

ją dyrektora szkoły.

- Pole tekstowe: Ponadto planowane są badania przesiewowe skłonności zawodowych połączone z krótkim warsztatem/wykładem. W tej sprawie będziemy się kontaktować indywidualnie z każdym gimnazjum Powiatu Świdnickiego.Działania indywidualne odbywają się na terenie ZPPP po uprzednim wypełnieniu karty zgłoszenia (uczniowie pełnoletni – samodzielnie, uczniowie niepełnoletni – kartę wypełnia rodzic).

Doradcy zawodowi Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: Małgorzata Grochowska (Świebodzice), Ewelina Białas (Strzegom), Karolina Rozenek (Świdnica)

 

Oferta dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy w roku szkolnym 2012/2013

 

 

1. Od września w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Świdnicy

prowadzimy indywidualne konsultacje w zakresie:

* kryzysu wieku dojrzewania

* wsparcia w trudnościach wychowawczych

* problemów emocjonalnych młodzieży

* trudności w relacjach z innymi

* sytuacji trudnych w życiu osobistym

* wydarzeń traumatycznych

2. Organizujemy dla młodzieży terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe.

3. Prowadzimy przesiewowe badania w zakresie diagnozowania przyczyn niepowodzeń

szkolnych.

4. Pomagamy w realizacji działań profilaktycznych na terenie szkół i placówek.

5. Uczestniczymy w zespołach dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

organizowanych na terenie szkół i placówek.

6. Prowadzimy Rady Pedagogiczne na terenie szkół i placówek.

 

 

Specjaliści

 

Poradnia w Świdnicy:

Renata Głuśniewska, Ewa Oleksy-Kuras, Krzysztof Kuras, Katarzyna Dera-Szymczak, Małgorzata Jaśkowiak, Anna Grygianiec -Wodarz, Kornel Łysyk, Agnieszka Ulfik

 

Poradnia w Świebodzicach:

Milena Balwierz, Jolanta Jadowska

 

Poradnia w Strzegomiu:

Ewa Napieralska, Zenona Mrozowwska, Irena Galica

 

 

 

Oferta Logopedów Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy w roku szkolnym 2012/2013

 

1. Diagnoza i terapia logopedyczna.

2. Logopedyczne badania przesiewowe na terenie szkół, przedszkoli i placówek.

3. Przesiewowe badania słuchu multimedialnym programem „Słyszę, widzę, myślę"

przedszkoli i szkół podstawowych.

4. Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli po badaniach przesiewowych

na terenie szkół, przedszkoli i placówek.

 

 

Prosimy o zgłaszanie szkół i przedszkoli na logopedyczne badania przesiewowe w formie pisemnej

do Dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy. Rodzice dzieci,

wobec których przewiduje się powyższe badania, powinni wyrazić na nie pisemną zgodę.

 

5. Udział logopedów w zebraniach z rodzicami w przedszkolach, szkołach

i placówkach. Proponowana tematyka:

* „Znaczenie terapii logopedycznej w zapobieganiu trudnościom szkolnym.”

* „Sposoby rozwijania mowy dziecka w wieku przedszkolnym.”

* „Zapobieganie wadom wymowy u dzieci”

* lub inne według zapotrzebowania.

6. Udział logopedów w szkoleniowych radach pedagogicznych i posiedzeniach zespołów

organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

Logopedzi:

 

Poradnia w Świdnicy Tel. 74 662 27 20

Balbina Biedrzycka

Małgorzata Sikora

Anna Sosińska

Poradnia w Świebodzicach Tel. 74 662 27 40

Małgorzata Błaszczyk

Poradnia w Strzegomiu Tel. 74 662 27 60

Urszula Jagiełło

Dorota Mazur

Anna Rydel

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2